Ano ang Katangian ng Lipunang Pilipino at Papel ng Artista dito

blog2 Ano ang Katangian ng Lipunang Pilipino at Papel ng Artista dito?

Bagamat ang mga Artista ay tinitignan bilang mga indibidwal na may angking galing sa kaniyang respektibong larangan sa sining, sila pa rin ay mga produkto ng obhetibong kalagayan ng kanilang lipunan (Paul, 2005: 3) sapagkat nagmumula sa kanilang paglahok sa mga relasyon at sistema ng lipunan ang kanilang pagtingin dito.

Ang lipunang Pilipino ay may katangiang Mala-kolonyal at Mala-pyudal (Anakbayan, 2005: 5-6). Mala-kolonyal ito sapagkat di-tuwirang pinaghaharian ng Imperyalistang US ang ekonomiya, pulitika at kultura ng Pilipinas, at Mala-pyudal ito bunsod ng pagpapanatili ng pandaigdigang monopolyo kapitalismo ng US sa katutubong pyudal na moda ng produksyon sa lipunang Pilipino, upang magsilbi itong taga-tustos ng hilaw na kasangkapan sa pangangailangan ng mga industriya ng US at iba pang imperyalistang bansa.

Rebolusyong Pangkultura

Kaugnay sa pang-ekonomiya at pampulitikang kalagayan ng lipunang Pilipino ang namumukod na kultura dito. Dulot ng ganitong kaayusan ng lipunan ang isang kulturang burgis at pyudal, na nagmamanipesta sa pananatili ng katutubong mistisismo sa kanayunan at kolonyal at komersyalisadong mentalidad sa pangkalahatan (Sison, 1971). Kaakibat ng pambansa demokratikong rebolusyon bilang metodolohiya sa panlipunang pagbabago na may pinakamatalas na suri, nararapat na lumahok ang mga artista ng Pilipinas sa rebolusyong pangkultura (Sison, Ibid.) na maghuhubog ng progresibong kamulatan sa taumbayan upang ihanda sila sa pambansa demokratikong rebolusyon.

Nakabatay ang prinsipyo ng rebolusyong pangkultura sa paglilingkod sa sambayanan, na masisiguro lang sa paglubog ng mga artista sa mga batayang masa upang malaman ang mga obhetibong kalagayan ng mga ito (Sison, Ibid.), at sa ganitong gana ay maiparating ng mga artista sa kanilang pinahahayagan ang kalagayang ito at pangangailangang baguhin ito, gamit ng kanilang mga likhang sining.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: